پرده پوشی عامل اصلی گسترش اعتیاد در همایش دبیران شوراهای مبارزه با مواد مخدر