تداوم محرومیت سعید شیرزاد از درمان در زندان رجایی شهر کرج