نباید به انتظار نتیجه کشمکش جمهوری اسلامی و آمریکا دست روی دست گذاشت