رویگردانی جوانان از مذهب یکی از مشخصات شرایط اجتماعی کنونی در ایران است