سرکوبگری رژیم، علنی گری و تاکتیک انقلابی در سازماندهی مبارزۀ طبقاتی