ایمنی محیط کار با همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه داران و دولت حامی آنان تحمیل می شود