تداوم اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع صنایع لبنیاتی پاژن