تجمعات اعتراضی دامنه دار رانندگان مرکز بهداشت سنندج