نفرت مردمی از رژیم مذهبی حاکم بر عراق زبانه می کشد