سخنی با گرتا تونبرگ، فعال نوجوان دفاع از محیط زیست