کشته و زخمی شدن سه کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی