تداوم تجمعات دامنه دار کارگران اخراجی شهرداری ساری