حمایت کارگران و شهروندان شهرهای مختلف از مردم بپاخاسته لردگان