ضرورت پشتیبانی منطقه ای و جهانی از جنبش عادلانه مردم در کردستان سوریه