ادامه تجمع و اعتراضات کارگران بیکارشده کارخانه آزمایش مرودشت