بیانیه اتحادیه جهانی صنایع در خصوص بازداشت کارگران آذرآب