تجمع زباله‌گرد‌ها در نظرآباد و بازداشت بیست تن از آنان