ادامه اعتراضات صدها کارگر پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور