عمیق تر شدن شکافهای طبقاتی و گسترش اعتراضات و قیام های شهری