بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد در خصوص برخوردهای پلیسی، امنیتی با کارگران