تداوم گردهمایی کارکنان بخش خدمات بیمارستان جلیل یاسوج