جنبش اعتراضی در اکوادور و شیلی، شورش علیه نظم نئولیبرالی