جهت گرامی داشت ٣٢ مین سالگرد جانباختن دکتر جعفر شفیعی