اعدام یک زندانی در خمین و رهایی از اعدام یک زندانی دیگر در تهران