تحریم شرکت های مرتبط با ایران توسط آمریکا و شش کشور عربی