خارج از کشور را به ميدان دفاع از مبارزات برحق مردم بپاخواسته ايران تبديل کنيم!


Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/sl02v5cx31n6/public_html/wp-content/themes/hueman/tmpl/single-tmpl.php on line 25

به دنبال افزايش قيمت بنزين و سھميه بندي آن بر متن گراني، فقر و بيکاري حاکم بر زندگي ميليونھا خانواده کارگري و ساير اقشار فرودست جامعه ايران، مردم کارگر و زحمتکش يک بار ديگر دست به اعتراضات گسترده در بيش از صد شھر ايران زدنده اند.
اين اعتراضات سراسري، که وقوع آن قابل پيش بيني بود، نه ابتداء به ساکن و صرفا عليه افزايش
قيمت بنزين و سھميه بندي آن، بلکه تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگري و توده ھاي بستوه آمده
است که بيش از چھل سال عليه شرايط حاکم بر جامعه مبارزه مي کنند. اگر اکنون اين جنبش در داخل نيازمند سازماندھي و شکل گيري يک رھبري راديکال است، در خارج  از کشور نيز به حمايت و ھمبستگي بين المللي نياز دارد.
کميته خارج از کشور حزب کمونيست ايران ضمن حمايت از دور جديد اعتراضات سراسري مردم بپاخواسته در ايران کليه احزاب و سازمانھاي چپ و کمونيست و انسانھاي آزاديخواه را به برپايي و شرکت در کمپين حمايت از اين حرکت سراسري مردم در ايران فرا ميخواند. پ
اطلاع رساني در باره اعتراضات به منظور جلب حمايت افکار عمومي و برگزاري اکسيونھاي اعتراضي از زمره اقداماتي است که لازم است در اتحادعملي مشترک با ساير نيروھاي چپ و سوسياليست و انسانھاي آزاديخواه در دستور کار قرار بگيرد.
کميته خارج از کشور حزب کمونيست ايران
16 نوامبر2019

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin