گردهمایی کارگران سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز