قیام و اعتصاب عمومی مردم عراق وارد دوازدهمین روز خود شد