تجمع اعتراضی کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی مشگین شهر