تداوم گردهمایی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه