عقب نشینی سازمان عمران در مقابل کارگران دهکده فرهنگی ـ تفریجی زاینده رود