بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان در حمایت از تجمع پیشاروی بازنشستگان