پاییز است و او غریبانە شعلەهای آتش را در آغوش میکشد..!