انتقال دستکم ۲ زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان ارومیه