رکود در اقتصاد جهانی و جنبش های اعتراضی دو روی یک سکه اند!