دستگیری چند نفر در اهواز پس از اعتراض به مرگ یک شاعر