آگاهی، سازمان و رهبری، از دل جنبش انقلاب جاری پدید می آیند