اطلاعیه مشترک در پشتیانی از اعتراضات مردم به افزایش قیمت بنزین