تداوم قطع اینترنت، هشدار و تهدید امنیتی علیه معترضان