برگزای آکسیون اعتراضی در پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران در نروژ