برگزاری آکسیون اعتراضی در حمایت از اعتراضات مردم ایران در فرانکفورت آلمان