برگزاری آکسیون اعتراضی در شهر کلن آلمان در حمایت از مبارزات مردم ایران