با تداوم اعتراض و اعتصاب سیاسی و عمومی رژیم از پای در می آید