تغییر توازن قوا به نفع جبهه مردم، علیرغم فروکش خیزش آبان