برگزاری شب همبستگی با کارگران و دانشجویان در شهر گوتنبرگ سوئد