اعتراض رانندگان وانت بار نسبت به قطع سهمیه بنزین و بیمه آنها