تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز یکشنبه 8 دیماه، برای چندمین روز متوالی کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

برپایه گزارش منتشره، چندصد کارگر شهرداری مریوان تاکنون بارها اعتصاب کرده و دست از کار کشیده‌اند اما هیچ مقامی پاسخی روشن به آنها نداده است. لازم به توضیح است که از سال ۹۶ و ۹۷ نیز «معوقات مزدی» آنها پرداخت نشده است. این کارگران که منتظر عمل کردن استاندار به وعده‌هایش هستند،‌ افزودند:« گفته بودند ظرف چند روز کلیه دستمزدهای معوقه پرداخت خواهد شد اما تاکنون کاری در این خصوص انجام نگرفته است.