استعفا کافی نیست ، محاکمە لازم است ، مرگ بر دروغگو !

حسن رحمان پناه

شعار بالا خواست امروز معترضین علیە سران جنایتکار اسلامی بعد از هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین بود کە با شلیک مستقیم پدافند هوائی سپاە پاسداران در وحشت از موشک های کروز ارتش آمریکا سرنگون شد. سران رژیم از ولی فقیە تا رئیس جمهور و رۆسای لشکری و حکومتی بە مردم دروغ گفتند. ٣روز بعد از دروغ گفتن و پنهانکاری ، سرآنجام بە سرنگونی هواپیمای مسافربری بر فراز آسمان تهران ، ناچار بە اعتراف شدند.
در تقابل با جمع دروغگویان و قاتلان متشکل در حکومت و نهادهای رهبری نظام فاشیست اسلامی، تجمعات اعتراضی در برخی از شهرهای ایران از جملە تهران و اصفهان برگزار شد و فضای بسیاری از شهرها بویژە در کردستان امنیتی است. جمع کثیری در مقابل دانشگاه امیر کبیر در تهران تجمع اعتراضی برپا نمودند. تجمع کنندگان شعار دادند” استعفا کافی نیست، محاکمه لازم است ، مرگ بر دروغگو ” . در مقابل معترضین، نیروهای سرکوبگر گاز اشک آور علیە ناراضیان بکار گرفتند و گفتە می شود یک نفر نیز در تهران کشتە شدە است. رژیم بلافاصلە و بار دیگر و بعد از اعتراضات آبان ماه ،علیە انترنیت اقدام نمود و مجددآ آنرا دچار اختلال کرد. جمهوری اسلامی از رهبر تا رئیس جمهور ، از ستاد فرماندهی ارتش تا دفتر سیاسی سپاە پاسداران، در صدد توجیە ساقط کردن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین بودند ، اما موفق نشدند. سران رژیم در حرف سرمست از شعار “جنگ جنگ علیە آمریکا” و در عمل وحشت زدە از آن، بە سایە خود نیز شلیک میکنند. اکنون کە رژیم بە جنایت صورت گرفتە اعتراف نمودە ، نباید بە آنان اجازە فریبکاری و دغل بازی داد. وحشت سران رژیم صد برابر بیشتر از آمریکا ، از اعتراضات و نارضایتی های مردمی در ایران است. قتل عام وحشیانە مردم ناراضی در آبان ماه گذشتە ، این حقیقت را بە سادگی نشان داد. این قاتلان حاکم بر ایران ، چهل سال است در زمین و آسمان ، در ایران و خارج کشور، مبارزین و ناراضیان ضد حکومتی را سلاغی میکنند. تکرار مبارزات و اعتراضات آبان ٩٨ و دیماه ٩٦ و از آنها هم مهمتر، بهمن ماه ١٣٥٧ کە علیە استبداد سلطنتی بود و در این روزها در سالگرد سرنگونی رژیم شاه قرار داریم ،با درک و اگاهی از نقاط ضعف و قوت قیام دیماه دو سال قبل و آبان ماه امسال و بهمن ٥٧، با اتحاد و سازماندهی برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، متحد و بە پا خیزیم . شعار “استعفا کافی نیست ، محاکمە شوند، مرگ بر دوغگو” هم کافی نیست ، رژیم میتواند چند مهرە درجە چندم را قربانی کند ، زمانیکە کارد بە استخوان سران رژیم رسید ، همچنانکە “سعید امامی” از نور چشمی های نظام را در جریان قتل های زنجیرەای قربانی کرد ، زمانیکە در دورەای رفسنجانی از ستون های اصلی نظام و در دورە دیگر موسوی و کروبی از مهرە درشت های نظام را بە پای احمدی نژاد ناشناختە ، بی تاریخ و نسب را ذبح کردند ، دەها مهرە مشابە را برای در قدرت باقی ماندن رهبر و اطرافیانش قربانی میکند. شعارهای امروز معترضین میتواند بە شعار متحد کنندە “مرگ بر قاتل ، مرگ بر دیکتاتور ، مرگ بر جمهوری اسلامی ” تغییر یابد و خواهان بازداشت و محاکمە سران رژیم بە جرم نە تنها سرنگونی هواپیمایی اوکراینی ، بلکە بە جرم ٤٠ سال جنایت و توحش علیە بشریت در داخل و خارج ایران شویم. رژیم جنایتکاران و سارقان جان مردم را میتوان و لازم است بە زبالەدان تاریخ انداخت.
١١/١/٢٠٢٠

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin