تداوم اعتراض کارگران کارخانه اخشان

کارگران کارخانه اخشان، تولید کننده قطعات خودرو در استان فارس روز سه نشبه 17 دیماه برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت 7 ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران معترض در این خصوص میگوید، “کارگران کارخانه اخشان حدود هفت ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند، سازمان تأمین اجتماعی حساب بانکی آنها را مسدود کرده و کارگران مجبورند مایحتاجشان را به صورت نسیه تهیه کنند.” گفتنی است این کارخانه تا سه سال قبل ۷۰۰ کارگر داشت؛ اما بیش از ۴۰۰ تن از کارگران در سال‌های گذشته اخراج و بیکار شدند و در حال حاضر کارخانه با ۲۸۰ کارگر به فعالیت ادامه می‌دهد.