از انکار تا اعتراف ؟!

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بعد از سه روز انکار سرنگونی هواپیمایی مسافربری اوکراین بر فراز تهران توسط مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی ، سرآنجام بر جنایات صورت گرفته اعتراف نمود و سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط پدافند هوایی سپاە پاسداران را تآئید نمود. جمهوری اسلامی از روی ناچار و تحت فشار افکار عمومی داخل کشور ، بویژه خانواده قربانیان این جنایت و فشار افکار عمومی جهانی و دولت های درگیر در این رویداد تلخ ، ناچار به اعتراف و قبول مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین گردید. این رویداد علی رغم هارت و پورت جمهوری اسلامی و موشک پراکنی به خاک عراق در تلافی قتل قاسم سلیمانی که چیزی جز نشان دادن ضعف رژیم نبود ،نهایت ترس و وحشت جمهوری اسلامی را از درگیری نظامی با آمریکا و نهایت نا آمادگیش را نشان می دهد. طی روزهای اخیر و بویژه بعد از ترور قاسم سلیمانی بزرگ تروریست حکومت اسلامی و متحدینش در منطقه ، هر آنچه آنجام داد ، از جملە سازماندهی ٣ روزعزای عمومیاجباری توسط مردم ، مرگ ٥٩ نفر و بیش از ٢٠٠ مجروح در جریان خاکسپاری قاسم سلیمانی در کرمان ، تا پرتاب چند موشک بە محل استقرار نیروهای آمریکایی در خاک عراق کە حتی یک مجروح هم به همراه نداشت، ضعف و زبونی رژیم را در داخل و خارج کشور نیز بە نمایش گذاشت. اعتراف اخیر رژیم بە سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، در واقع اعتراف به دروغگویی ، آنجام جنایات و سرکوبگری است که چهل سال است آنرا آنجام دادە و با آن شناختە می شود. در لحظات اول سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین ، ترامپ رئیس جمهور آمریکا ، جمهوری اسلامی را راهنمائی کرد که جنایت صورت گرفته راغیر عمد و اشتباه انسانی قلمداد کنند، سران رژیم بعد از سه روز این رهنمود ترامپ را عملی کردند. این اقدام و اعتراف نشان می دهد کە دولت ترامپ و جمهوری اسلامی علی رغم هر درجە از اختلاف و ضدیت با هم ، بە سازش و توافقات بزرگ می اندیشند .

جنایت سرنگونی هواپیمایی مسافربری اوکراین با اعتراف ستاد مشترک ارتش و معذرت خواهی روحانی جنایتکار از خانوادە مقتولین هواپیمای اوکراینی پایان نمی یابد ، بلکه لازم است همراه با گرامیداشت یاد جانباختگان سرکوب خونین قیام آبان ماه ، این جنایت را فراموش نکرد (نە می بخشیم ، نە فراموش میکنیم) ، بلکه باید با تشدید مبارزات اگاهانه و سازمانیافته، سرنگونی جمهوری جنایت و فاشیسم اسلامی را تسریع نمود .

حسنرحمانپناه

١١/١/٢٠٢٠